Általános Szerződéses Feltételei LC Packaging TPI Kft.

Az Lc Packaging TPI Kft.

(székhelye: 6782 Mórahalom, Röszkei út 82.)
Általános Szerződéses Feltételei

I. Értelmező rendelkezések

Ajánlat: a Szállító által a Megrendelőnek címzett, cégszerű formanyomtatványon, a vállalat belső levelező rendszeréről vagy postai úton megküldött, a Termékek Árát,  Műszaki specifikációját és egyéb, a Szállító által fontosnak tartott feltételeket tartalmazó, írásbeli dokumentum;

ÁSZF: a jelen általános szerződéses feltételeket jelenti;

Ár:  a termékek ÁFA nélkül számított ellenértéke

Bizalmas Információ: Bármely fél gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetve egyébként a felek szerződése tekintetében harmadik személyeknek minősülők által történő megszerzése vagy felhasználása, valamint harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétele a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

 

Gazdálkodó szervezet: az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a végrehajtói iroda, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó.

 

Határidő: szállítási határidő alatt munkanapok, minden egyéb esetben naptári napok értendők, kivéve, ha az ÁSZF vagy a felek külön írásbeli megállapodása ettől eltér;

 

Írásban megtettnek minősül minden olyan jognyilatkozat, melyet postai levél, telefax vagy email tartalmaz.

 

Megrendelés: a jelen Általános Szerződéses Feltételek II. pontjában írtak szerinti megrendelés, melyet a Megrendelő küld a Szállítónak a Termékek szállítása érdekében, és amelyekre a jelen feltételeket kell alkalmazni;

 

Megrendelő: az a Gazdálkodó szervezet vagy magánszemély, amely a jelen Általános Szerződéses Feltételek szerint a Szállítótól árukat rendel meg;

 

Műszaki specifikáció: minden olyan műszaki leírás, rajz, terv vagy egyéb  műszaki dokumentum, melyre a Megrendelés hivatkozik és/vagy más olyan műszaki dokumentum, amelyben a felek megegyeznek a megrendelt Termékekre vonatkozóan;

Szállító: a TexPack International Kereskedelmi Kft;

 

Teljesítési segéd:  minden olyan – a Szállítótól független - természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, akit/amelyet a Szállító a szerződés teljesítése érdekében igénybe vesz;

 

Termékek:  mindazon áruk, melyeket a Szállító a Megrendelő részére, a közöttük létrejött szerződés alapján köteles leszállítani;

 

 

II.     Megrendelés

 

1.       A Termékértékesítési vagy Szállítási szerződés a Megrendelő által, a Szállító írásos ajánlatára válaszul, az ajánlati határidőn belül megküldött Megrendeléssel jön létre. Ha az Ajánlat más határidőt nem tartalmaz, az ajánlati kötöttség időtartama 5 munkanap.

           Az ajánlatot 5 munkanapon belül kell a Megrendelőnek írásban vagy szóban elfogadnia. Amennyiben a Megrendelés ezen időtartam leltelte után érkezik meg a Szállítóhoz, úgy a Szállító nem köteles a megrendelést teljesíteni. Megrendelés hiányában Szerződés nem jön létre.

 

2.       A Megrendelésnek egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a megrendelést és az ÁSZF-et a Megrendelő változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a Megrendelés a Szállító ajánlatához képest véleményeltérést tartalmaz, a szerződés csak a Szállító kifejezett, írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén jön létre.

 

3.       A Megrendelő általános szerződéses feltételei a Szállítóra nem terjednek ki, kivéve, ha a Megrendelő a Szállítónak azt előzetesen írásban megküldte, illetve Szállító azokat kifejezetten, írásban elfogadja.

 

 

III.   Szállítási határidő

 

1.       A szállítások abban az időpontban minősülnek teljesítettnek, amikor azokat a Megrendelésben meghatározott teljesítési helyen a Szállító a Megrendelő részére szerződésszerűen átadta és azt a Megrendelő átvette. Amennyiben a Megrendelés nem tartalmaz teljesítési helyet, a teljesítés helye a Megrendelő székhelye.

 

2.       A Szállító jogosult a Terméket a teljesítési határidő lejártát megelőzően bármikor leszállítani.

 

IV.     Kárveszély átszállása

1.       A Szállító telephelyén történő kiszolgálás esetén a kárveszély a Megrendelő vagy képviselője részére történő átadáskor száll át a Megrendelőre. Egyéb esetben a kárveszély a Szerződésben rögzített teljesítési helyen száll át a Megrendelőre.

 

2.       A Szállító által történő fuvarozás esetén - eltérő megállapodás hiányában - a szállítási, csomagolási és biztosítási költségeket a teljesítés helyig a Szállító viseli.

 

    A Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő szállítás esetén a Szállító jogosult a fuvarozás módját meghatározni.

 

    V.       Áruátvétel

 

    1.       Minden szállítmányhoz csatolni kell a szállítmány tartalmát feltüntető szállítólevelet vagy csomagjegyzéket.

 

    2.       A Megrendelő az árut vagy szolgáltatást a teljesítés helyén mennyiségileg és minőségileg átveszi.

            

A mennyiségi átvétel a szállítmány érkezésekor történik. Mennyiségi hiány esetén ennek tényét a Megrendelő köteles feltüntetni a fuvarlevélen vagy a szállítólevélen. Amennyiben a fuvarlevél/szállítólevél nem tartalmaz mennyiségi hiányt, a szerződést mennyiségi szempontból teljesítettnek kell tekinteni és a Szállító ezt követően nem fogad el mennyiségi hiányra történő hivatkozást

    3.       A szállítmány átvételétől számított 3 napon belül a Megrendelő köteles a minőségi átvételt elvégezni. Minőségi kifogás esetén Megrendelő köteles azt azonnal, írásban közölni a Szállítóval. A Megrendelő köteles a Szállítónak biztosítani, hogy a felmerült minőségi kifogást a helyszínen ellenőrizni tudja. Amennyiben a minőségi hiba egyszerű vizsgálattal nem felfedezhető, a Megrendelő az esetlegesen felmerülő minőségi kifogását legfeljebb a teljesítést követő 30. napig közölheti a Szállítóval. Ezen határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

    Hibás teljesítéssel okozott kárért a Szállító legfeljebb a Termékek Árának erejéig tartozik felelősséggel. Közvetett károkért a Szállító nem tartozik felelősséggel.

 

    Minőségi kifogás bejelentésének a fizetési határidőre nézve nincs halasztó hatálya.

 

4.       Amennyiben a Termékek fuvarozása a Szállító fuvarszervezésében történik, a Megrendelő köteles a pontos szállítási címet megadni. Ennek elmulasztása esetén köteles a Szállító felmerült kárait megtéríteni, a többletköltségeket viselni. Amennyiben az áru átvételére csak korlátozott időben kerülhet sor, az erre a Megrendelő előzetesen és írásban köteles a Szállítót tájékoztatni.

 

A Szállító legalább egy munkanappal előbb köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni, ha ettől eltérő időpontban várható a Termékek szállítása. Ebben az esetben a Megrendelő köteles gondoskodni a Termékek átvételi feltételeinek biztosításáról. 

 

   5.    Amennyiben a teljesítés helye a Szállító székhelye és a Szállító értesítése ellenére a Megrendelő az átvétellel késedelembe esik, a Szállító a Termékeket felelős őrzésébe veszi. Ennek alapján a Szállító jogosult a Termékek számláját kibocsátani, továbbá a felelős őrzés költségeit , különösen az árukezelés, a raktározás, biztosítás költségeit a Megrendelővel szemben érvényesíteni. Harminc napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Szállító jogosult a szerződéstől elállni és felmerült kárait a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

 

    6.       Göngyöleg (pl. raklapok) ellenértékét köteles a Megrendelő a Szállító részére 8 napos határidővel megfizetni, kivéve ha azokat  a Megrendelő hibátlan állapotban, saját költségén a teljesítést követő 8 napon belül visszaszállítja a Szállító székhelyére.

 

 

    VI.     Számlázás

 

               A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a megrendelési számot és a tételek azonosítását lehetővé tevő megrendelési adatokat. A számla tartalmának és példányszámának meg kell felelnie a mindenkor érvényes számviteli törvényeknek.

 

    VII.   Fizetés

 

    1.       Eltérő megállapodás hiányában a számla bruttó végösszegének fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 8 naptári nap.

 

    2.       Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 301/A §-a szerint köteles késedelmi kamatot fizetni azzal, hogy a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

 

    3. Amennyiben a felek halasztott fizetésben állapodnak meg, és a Megrendelő két szállítás esetében fizetési késdelembe esik, az ezt követően esedékes szállításokat a Szállító jogosult előrefizetéshez, a teljesítéssel egyidejű készpénzben történő kifizetéshez kötni.

 

VIII.        Műszaki specifikáció1.           A Szállító a Termékeket a Műszaki specifikáció szerint köteles leszállítani.

 

2.               Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, és az nem tartalmazza egyértelműen a lehetséges gyártási, eltérési toleranciákat, az igényelt alapanyagot, a Szállító jogosult a Termékeket legjobb szakmai tudása szerint az általa megfelelőnek tartott toleranciával illetve alapanyagból legyártani.

 

Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, a Megrendelő köteles azt a szerződés létrejöttét, azaz a Megrendelést megelőzően átadni a Szállítónak. A Szállító ennek alapján módosíthatja az Ajánlatát.

 

3.               Amennyiben a Megrendelő a Műszaki specifikációt módosítja (beleértve a nyomatot is), a Szállító jogosult a módosítás miatt felmerülő esetleges többletköltségei miatt az árat módosítani, illetve szükség esetén a teljesítési határidőt  meghosszabbítani. A Szállító a módosítást csak abban az esetben köteles a Termékeken elvégezni, ha a Megrendelő a módosított árat és/vagy teljesítési határidőt írásban elfogadja. 

 

4.               Amennyiben a Műszaki specifikációt részben vagy egészben a Megrendelő adja át a Szállítónak, az abban foglaltakért a Megrendelő tartozik jog- és kellékszavatossággal. A Megrendelő felelősséggel tartozik azért, hogy  a Műszaki specifikációban foglaltak nem sértik harmadik személyek jogait, különös tekintettel szerzői és egyéb, szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogokra.

 

5.           Továbbértékesítés esetén a Megrendelő a Termékek használati és értékesítési utasításait köteles a Termékek csomagolásán feltüntetni.

 

IX.            Titoktartás

 

1.               A felek kötelesek bármely fél javára a másik fél által átadott minden Bizalmas Információt bizalmasan kezelni.

 

2.               A Felek a Bizalmas Információk bizalmas kezelése mellett gondoskodnak arról, hogy azokat a velük bármely módon kapcsolatban álló azon személyek, akik a jelen megállapodás alapján jogszerűen kerülnek Bizalmas Információk birtokába – így különösen: megbízottaik, alkalmazottaik és tisztségviselőik (beleértve az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait) –  bizalmasan kezeljék, és azokat harmadik félnek ne adják át, hozzáférhetővé ne tegyék, illetve azokat ne hozzák nyilvánosságra.

 

3. A felek a birtokukba jutott információkat kizárólag szerződésükben foglaltakkal összhangban használják fel.

 

4.       A Feleket a bizalmas kezelésre vonatkozó rendelkezések  a jelen szerződés megszűnését követően is kötelezik.

 

X.       Szerződés átruházása harmadik személy részére

           A Szállító nem jogosult a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül a szerződést harmadik személyre átruházni. Amennyiben ezen kikötésnek nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a szerződéstől részben vagy egészben elállni, és kártérítést követelni.

 

XI.     Engedményezés

           A Megrendelővel szemben fennálló, a szerződésből eredő követelését a Szállító jogosult harmadik személyre, a Megrendelő hozzájárulása nélkül engedményezni.

 

XII. Vis maior

 

1.       Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan esemény, amire a Szállítónak nincs ráhatása. Ilyen esemény lehet – a teljesség igénye nélkül -pl. tűzeset, sztrájk, természeti katasztrófa, veszélyhelyzet, háború, forradalom, lázadás, természeti katasztrófa stb.).

 

2.       A felek mentesülnek szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól mindaddig, amíg azok teljesítését vis maior akadályozza.

 

3.       A felek ellentétes megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával azonos mértékben meghosszabbodnak.

4. Amennyiben a vis maior 90 napot meghaladóan fennáll, bármely szerződő fél jogosult a szerződést 10 napos felmondási idővel felmondani.

 

XIII. Részleges érvénytelenség

 

A szerződés egyes kikötéseinek érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a szerződés egyéb részeinek érvényességét. A szerződő felek megállapodnak, hogy az érvénytelen kikötést olyannal pótolják, amely leginkább megfelel a szerződés céljának

 

XIV.  Bíróság, irányadó jog

 

1.       Ha a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a szerződésből eredő, illetőleg annak részét képező jelen általános beszerzési feltételekből eredő bármilyen jogvita esetén a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

2.       Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve a magyar jog egyéb jogszabályai alkalmazandók.

 

Supporting your products

 
© 2018 LC Packaging